ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm. Để đăng ký bảo hộ quyền tác giả, cần chuẩn bị các tài liệu và thực hiện theo trình tự Luật Thành Đô hướng dẫn chi tiết tại đây.

Xem thêm

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm. Để đăng ký bảo hộ quyền tác giả, cần chuẩn bị các tài liệu và thực hiện theo trình tự Luật Thành Đô hướng dẫn chi tiết tại đây.